Določila in pogoji obročnega plačila


DOLOČILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV HITREGA KREDITA

Določila in pogoji veljajo za hitri potrošniški kredit kreditodajalca Summit Leasing Slovenija d.o.o.,
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Osnovni pogoji kreditojemalca za sklenitev kreditne pogodbe.

Hitri kredit lahko pridobi fizična oseba, ki:
• je stara vsaj 25 let (za kredite do 3.000,00 EUR) oz. vsaj 18 let (za kredite do 15.000,00 EUR) in ne več
kot 80 let;
• ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS);
• je državljan RS (za kredite do 3.000,00 EUR);
• je redno zaposlena1 (prejema plačo) ali
• je upokojenec2;
• je imetnik ali pooblaščenec plačilnega računa (v nadaljevanju TRR)3;
• ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja pravilnosti vnosa telefonske številke.


Hitri kredit do 5.000,00 EUR lahko pridobi tuj državljan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je fizična oseba, stara vsaj 18 let;
 • ima stalno prebivališče v RS;
 • je redno zaposlen pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji najmanj za čas kreditiranja in prejema plačo
  v EUR ali je upokojenec, ki prejema slovensko pokojnino s strani ZPIZ-a;
 • je imetnik ali pooblaščenec plačilnega računa (TRR), odprtega pri eni od bank v RS, ki omogoča
  otvoritev direktne bremenitve in kamor prejema plačo;
 • ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja vnosa pravilnosti telefonske številke.
 • Hitri kredit do 8.000 € lahko pridobijo tudi samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot
  samostojno dejavnost, osebe, ki imajo status svobodnega kulturnega delavca in poslujejo najmanj eno
  leto. Predložiti morajo dokumente, ki so opisani na strani 4. Velja samo na prodajnih mestih in ne v
  spletni trgovini.


Lastnosti hitrega kredita

1. Minimalni znesek kredita je 100,00 EUR, maksimalni znesek 15.000,00 EUR (pri spletnih kreditih do
8.000,00 EUR).
2. Minimalni obrok je 10,00 EUR, maksimalni je 20 % plače oz. pokojnine (vsota vseh obrokov pri SLS).
3. Odplačilna doba: od 3 do 84 mesecev.
4. Stroški odobritve in zavarovanja terjatev so vključeni v obroke.
5. Kredit se mesečno odplačuje z direktno obremenitvijo transakcijskega računa (TRR).
6. Seštevek kreditne izpostavljenosti kreditojemalcev pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati
3.000,00 EUR pri kreditih brez dokumentacije oziroma 15.000,00 EUR pri kreditih z dokumentacijo.

*********

 1.  Pri kreditu do 3.000,00 EUR mora biti kreditojemalec zaposlen pri delodajalcu s sedežem v RS. Pri kreditu do 8.000,00 EUR in do 15.000,00 EUR je lahko kreditojemalec zaposlen pri delodajalcu s sedežem v RS ali v državi EU ali Švici.
 2. Pri kreditu do 3.000,00 EUR in do 15.000,00 EUR mora kreditojemalec prejemati pokojnino s strani ZPIZ-a. Pri kreditu do 8.000,00 EUR lahko kreditojemalec
  prejema tudi rento ali pokojnino iz tujine.
 3. Pri kreditu do 3.000,00 EUR in do 15.000,00 EUR mora imeti kreditojemalec odprt TRR pri eni od bank v RS, na katerega prejema priliv iz naslova plače oz. pokojnine. Pri kreditu do 8.000,00 EUR ima lahko kreditojemalec odprt TRR pri eni od bank s sedežem v območju SEPA, ki omogoča direktno bremenitev in na katerega prejema priliv iz naslova plače oz. pokojnine.

********

Postopek odobritve kredita pri kreditnih posrednikih

1. Na prodajnem mestu
Pred odobritvijo kredita kreditni posrednik kreditojemalca osebno identificira in preko aplikacije
izvede poizvedbo v zbirki osebnih podatkov zadolženosti (SISBON).
Podatke o kreditojemalcu se vnesejo v spletno aplikacijo, ki je dostopna preko spletne strani Summit
Leasinga z uporabniškim imenom in geslom. Za poizvedbo mora kreditni posrednik vnesti podatke
kreditojemalca (ime, priimek, davčno številko in EMŠO).
V kolikor je preverjanje uspešno in je kupec predložil zahtevano dokumentacijo, se postopek
nadaljuje z vnosom ostalih podatkov kreditojemalca in kreiranjem kreditne pogodbe. V primeru, da
je preverjanje neuspešno, kreditni posrednik usmeri kreditojemalca na Summit Leasing Slovenija, na
oddelek za potrošniške kredite.

2. Na spletu
Kreditojemalec na spletni strani kreditnega posrednika izbere želene artikle in izbere obročno plačilo.
Iz spletne trgovine je preusmerjen v spletno aplikacijo Summit Leasinga, kjer izbere število obrokov
ter vnese številko mobilnega telefona za preverjanje pravilnosti vnosa telefonske številke.
Na mobilni telefon kreditojemalec prejme štirimestno potrditveno kodo, ki jo vpiše v ponujena polja.
Sledi vnos podatkov o kreditojemalcu, na podlagi katerih se preveri izpostavljenost pri Summit
Leasing Slovenija in Zavarovalnici Triglav. V kolikor je preverjanje uspešno, kreditojemalec
elektronsko podpiše kreditno pogodbo in zaključi nakup.
S strani pooblaščene osebe za osebno identifikacijo je stranka nato še osebno identificirana. Po
identifikaciji se opravi vpogled v sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON. V
primeru uspešnega vpogleda, je kreditna pogodba odobrena, v nasprotnem primeru je preklicana.
Postopek odobritve kredita pri ostalih ponudnikih
Izbrani trgovec kreditojemalcu izda predračun/račun/naročilo, iz katerega so jasno razvidni podatki o
trgovcu:
• naziv,
• naslov,
• matična številka,
• številka tekočega računa in
• sklic za plačilo.

Kreditojemalec v aplikacijo za obročno plačilo 1stavno vnese znesek iz predračuna in ga v obliki
fotografije ali skeniranega dokumenta priloži v aplikacijo. Kreditojemalec izbere željeno število obrokov
in vnese številko svojega mobilnega telefona za preverjanje pravilnosti vnosa telefonske številke. Sledi
vnos osebnih podatkov, na podlagi katerih se preveri izpostavljenost pri Summit Leasing Slovenija in
Zavarovalnici Triglav. V primeru izbire ročnosti nad 36 obrokov in/ali če je znesek višji od 3.000,00 EUR, je
v aplikacijo potrebno odložiti še dodatno dokumentacijo.
Pred odobritvijo kredita mora kreditojemalec opraviti osebno identifikacijo. Kreditojemalec se lahko
odloči za osebno identifikacijo na pošti, preko kurirske službe Gold Ekspres, v poslovalnicah Nove KBM ali
poslovnih enotah Summit Leasinga. Na podlagi izbranega identifikacijskega mesta kreditojemalec na
svoj elektronski naslov prejme nadaljnja navodila in predizpolnjen identifikacijski obrazec. Po opravljeni
identifikaciji se izvede poizvedba v zbirki osebnih podatkov zadolženosti (SISBON).

V primeru uspešnega rezultata vpogleda v SISBON je kreditna pogodba odobrena, kar pomeni, da bo
Summit Leasing Slovenija izvedel plačilo predračuna izbranemu trgovcu. Kreditojemalec prejme
obvestilo o odobritvi ter se dogovori za prevzem izdelkov pri izbranem trgovcu. V primeru neuspešnega
vpogleda v SISBON je kreditni zahtevek preklican.
Kreditojemalec je v celoti odgovoren za vnos resničnih in pravilnih osebnih podatkov in nosi vso pravno
odgovornost za morebitne napake, ki nastanejo kot posledica nepravilnega vnosa podatkov.

 

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 3.000,00 EUR

VSI
1. Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice) ob
identifikaciji.
2. Davčna številka

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 8.000,00 EUR:

VSI (OSNOVNA DOKUMENTACIJA)
1. Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice) ob
identifikaciji.
2. Davčna številka
3. Bančni izpisek:
zadnji originalni bančni ali
originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova
zadnje plače ali
originalni izpis iz internetnega poslovanja v .pdf obliki, ki je lahko:
o izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
o izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en
mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni);
o do 15. v mesecu lahko predloži izpisek za pretekli ali predpretekli
mesec, po 15. pa izpisek preteklega meseca.

ZAPOSLENI
Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO
DELO ali SALA ali NETO IZPLAČILO, mora kreditojemalec predložiti še
ujemajočo plačilno listo za priliv z izpisa.
Kot del priliva se upoštevajo tudi materialni stroški v obliki nazivov na
bančnem izpisku: MATERIALNI STROŠKI, DODATKI, PREVOZ IN PREHRANA. Če na
izpisku stroški niso zabeleženi v obliki teh nazivov, je potrebno predložiti
ujemajočo plačilno listo.

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
Osebe na porodniškem dopustu morajo poleg zgoraj navedenih
dokumentov predložiti še potrdilo delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi
najmanj za čas trajanja kreditiranja.

ZAPOSLENI V TUJINI
To so osebe, zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju držav
članic EU ali Švice in prejemajo plačo v EUR. Kreditojemalec plačo prejema
na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne
dokumentacije mora priložiti še ujemajočo plačilno listo, s katere je
razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI /
UPOKOJENCI, KI NISO
DRŽAVLJANI RS
Poleg izpiska mora kreditojemalec predložiti še ujemajočo plačilno listo,
ki se ujema z nakazilom na izpisku, potrdilo o prijavi stalnega prebivališča
in potrdilo delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi najmanj za čas
kreditiranja. Plačo mora prejemati na TRR, odprt v Sloveniji. Upokojenec, ki
ni državljan RS mora prejemati slovensko pokojnino s strani ZPIZa. Kredit
lahko sklene v maksimalnem znesku 5.000,00 EUR.

UPOKOJENCI
Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ, predloži še
odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a.

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI
RENTE in/ali POKOJNINE IZ
TUJINE
Poleg dokumentacije za upokojence, mora kreditojemalec dodati še
odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in
datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine.

ZDRUŽEVANJE PREJEMKOV
Velja za vse, razen za tuje državljane in upokojence, ki niso državljani RS.
Kreditojemalec predloži dokumentacijo, ki je potrebna za vsak priliv
posebej.

ZASEBNIKI
Predložijo dokument iz katerega so razvidni podatki o višini prejemkov iz
opravljanja dejavnosti za zadnje tri mesece pred mesecem odobritve
kredita in sicer obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme
od banke po pošti na dom ali izpisek prometa na TRR iz e-bančništva ali
drug dokument, ki ga izda matična banka kreditojemalca. Osnova za
določitev kreditne sposobnosti je 90 % povprečnega mesečnega priliva
najmanj v višini minimalne bruto plače.

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 15.000,00 EUR:

VSI (osnovna dokumentacija)
zadnji originalni bančni ali
originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova
zadnje plače ali
originalni izpis iz internetnega poslovanja v .pdf obliki, ki je lahko:
o izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa
ali
o izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za
en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni).
Maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca je 50 %
osnove za določitev kreditne sposobnosti 4 . Od osnove za določitev
kreditne sposobnosti, zmanjšane za skupno mesečno obremenitev7,
mora ostati najmanj znesek v višini 500,00 EUR.

***4 Povprečje prilivov iz naslova rednega delovnega razmerja / pokojnine v zadnjih treh mesecih. 7 Vsota vseh trenutnih
obrokov kreditojemalca povečana za obrok bodoče kreditne pogodbe.

ZAPOSLENI
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh
mesecih in plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem
mesecu in na kateri je znesek nakazila na TRR enak znesku priliva na
izpisku.

OSEBE NA PORODNIŠKEM
DOPUSTU
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh
mesecih. Obvestilo Centra za socialno delo le v primeru, da iz izpiskov ni
razvidno, da gre za priliv iz naslova porodniške/starševskega
nadomestila ter potrdilo delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi za čas
kreditiranja.

ZAPOSLENI V TUJINI
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh
mesecih in ujemajočo plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v
preteklem mesecu in na kateri je znesek nakazila na TRR enak znesku
priliva na izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI
Ne morejo pridobiti kredita z dokumentacijo do 15.000,00 EUR.

UPOKOJENCI
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh
mesecih. Odrezek od ZPIZ-a le v primeru, da iz izpiskov ni razvidno, da so
prilivi bili nakazani s strani ZPIZ-ja.

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI
RENTE in/ali POKOJNINE IZ
TUJINE
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh
mesecih in odločba ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o
višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine.

ZDRUŽEVANJE PREJEMKOV
Ni možno pri pridobivanju kreditov z dokumentacijo do 15.000,00 EUR.

CENIK STORITEV IN POVRAČIL STROŠKOV ZA HITRE KREDITE
Cenik velja od junija 2018.

Storitev Cena in osnova

Obrestna mera 0 % do 8 %5

Višina pologa 0,00 €

Strošek odobritve kredita Od 0,00 % do 1,5 %2
od skupnega zneska nakupa, vključeni v obroke

Strošek zavarova n ja od 0,00 % do 4,90 %;
od skupnega zneska nakupa, vključen i v obroke

Strošek predčasnega poplačila pogodbe 0,00 €

 

********
5 V primeru brezobrestnega kredita ali kredita EOM 0 % je obrestna mera 0 %.
2 V primeru kredita EOM 0 % je strošek odobritve 0 %.

 

Kontakt Summit-leasing:
Brezplačna telefonska številka 080 1339
Telefonska številka PE potrošniško kreditiranje 01 548 34 56
E-naslov pkinfo@summit-leasing.si

 

Kontakt mojStil:
E-naslov: info@mojstil.si
Tel: 030 372 255

Ocenite ta prispevek

Potrebujete več informacij o tečajih ali obročnem odplačevanju?

Lahko nam pišete >

Ali pokličete: 030 37 22 55